Uitspraak van de Supreme COURT van de VS
Uitspraak van de Supreme COURT van de VS

Uitspraak van de Supreme COURT van de VS

Uitspraak van de Supreme COURT van de Verenigde Staten

Enige Erfgenamen nemen de onjuiste conclusies van de uitspraak van de Supreme COURT van de Verenigde Staten gedaan door RT Dutch over en stellen dat mensen, die de huidige ‘vaccinaties’ ontvangen hebben, hun mensenrechten hebben verloren en om die reden hun geboorte Trust nalatenschap niet beneficiair zouden kunnen aanvaarden


Onderstaand vind je aangetoond dat de Supreme COURT van de VS nooit de uitspraken deed, zoals geclaimd door RT Dutch. Blijkbaar hebben Enige Erfgenamen, die onderstaand genoemd artikel van RT Dutch, klakkeloos overnemen, de uitspraak van de Supreme COURT van de VS niet (goed) gelezen.

Hetgeen RT Dutch claimt in zijn artikel werkt de bedoeling van de overheid in de hand om mensen te weerhouden van het beneficiair aanvaarden van hun geboorte Trust nalatenschap: indien de creditor van de BATIGE geboorte Trust nalatenschap zich niet meldt als levende mens van vlees en bloed, vervalt zijn of haar Trust aan de Staat. Triest dat nu juist Enige Erfgenamen bijdragen hieraan door klakkeloos het artikel van RT Dutch voor waar aan te nemen, zonder de inhoud van de uitspraak van de Supreme COURT te checken.

RT Dutch doet, naast bovengenoemde onjuiste conclusie van de uitspraak van de Supreme COURT, meerdere onjuiste aannames. Ook de Supreme COURT doet dat in zijn uitspraak. Hierover onderaan dit artikel meer.

De Supreme COURT van de VS deed niet de uitspraak dat gevaccineerden hun mensenrechten verliezen

Dat de Supreme COURT van de VS in 2013 de uitspraak zou hebben gedaan dat gevaccineerden hun mensenrechten verliezen, is een broodje aap verhaal in de wereld gebracht door RT Dutch

RT Dutch deelt op Facebook (hier gearchiveerd) een artikel met een opvallende titel: “GEVACCINEERDE MENSEN VERLIEZEN HUN MENSENRECHTEN.” Dat zou komen doordat het Supreme Court in de Verenigde Staten zou hebben geoordeeld dat mensen met het nemen van een mRNA-vaccin (meer over MRNA-vaccin verderop in dit artikel) hun menselijkheid zijn verloren en gepatenteerde goederen zijn geworden.

Beoordeling

Het is totale quatsch. Er is in de uitspraak (uit 2013) van het Supreme Court geen enkele link met vaccinaties of gevaccineerden. Het gaat hier over of genen (meer over genen verderop in dit artikel) met een hoge kans op borstkanker (meer over borstkanker verderop in dit artikel) gepatenteerd mogen worden voor onderzoek of niet. De rechter oordeelt zelfs, in complete tegenstelling tot wat RT Dutch beweert, dat menselijke genen niet patenteerbaar mogen zijn.


Feiten

In het artikel claimt RT Dutch dat een persoon stopt met mens te zijn doordat het mRNA-vaccin diens DNA zou aanpassen. Een gevaccineerd iemand wordt dan een ‘trans-mens’, en dat is volgens het medium een categorie die niet bestaat in de rechten van de mens. Een interessante lezing, die gebaseerd zou zijn op een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court, het hoogste gerechtshof in het land. RT Dutch voegde de betreffende uitspraak bij hun artikel.

Het betreft een rechtszaak uit 2013, maar volgens RT Dutch met een algemene gelding voor eenieder die met een mRNA-vaccin ingeënt wordt. De zaak ging tussen bedrijven. De aanleiding ervan wordt uiteengezet op de website van Oyez. De zaak werd aangespannen door The Association for Molecular Pathology, samen met enkele andere organisaties, doktoren en patiënten. Zij stonden tegenover het Amerikaanse patentkantoor en het bedrijf Myriad Genetics.

De insteek van de zaak was het vrijkrijgen van enkele patenten op bepaalde genen die een hoge kans op het ontwikkelen van borstkanker aanduiden (BRCA-genen). Volgens de aanspanners is een gen een natuurlijk product en om die reden niet te patenteren. Myriad Genetics beargumenteerde daarentegen dat zodra een gen geïsoleerd is, het te onderscheiden valt van andere genen en om die reden wél te patenteren is. De rechter van het zogeheten district court stelde de Association for Molecular Pathology in het gelijk. Maar na een hoger beroep werd deze uitspraak weer teruggedraaid.

Zodoende werd middels een ‘Writ of Certiorari’ het Supreme Court aangeroepen. Het hof bepaalt dan bij wijze van interne stemming of een zaak aangenomen wordt. Dat was hier het geval. Het Supreme Court verklaarde de uitspraak in hoger beroep nietig en deed een ‘Remand’. Dat houdt in dat de lagere rechter zich opnieuw over de zaak moet buigen. Het Supreme Court deed daarbij de sterke aanbeveling een uitspraak die het eerder in een vergelijkbare zaak deed in overweging te nemen, alvorens tot een nieuw vonnis te komen.

Het hof van beroep sloeg alleen het advies van het hoogste Amerikaanse gerechtshof in de wind, en kwam wederom tot het oordeel dat de BRCA-genen patenteerbaar zijn. Opnieuw vroegen de aanklagers het Supreme Court zich erover te buigen, en dit keer kwam deze wel met een eigen vonnis. Dat is tevens het vonnis waar RT Dutch haar claims op baseert. Opmerkelijk, want het Supreme Court oordeelde zo ongeveer het tegenovergestelde van wat het medium beweert.

Het vonnis van het Supreme Court is opgeknipt in drie delen: A, B en C. In A wordt de wet aangehaald die bepaalt dat enkel nieuwe producten, en geen natuurlijke producten, gepatenteerd mogen worden. Aan deze wet wordt vervolgens de casus van de BRCA-genen getoetst en uiteengezet in sectie B (vanaf pagina 11 onderaan) van het vonnis.

Dit is dus het meest relevante deel van de uitspraak. Hier geeft de rechter van het Supreme Court, Justice Clarence Thomas, aan dat isolatie van de genen, ofwel het scheiden van deze genen van andere genen, nog niet betekent dat er sprake is van een natuurlijk product. Het Supreme Court oordeelt dan ook dat er géén patent mag zijn op de BRCA-genen. In sectie C vult de rechter nog wel aan dat synthetisch gemodificeerde genen, zogeheten c-DNA, daarentegen wél gepatenteerd zouden mogen worden. Dit omdat er in dat geval sprake is van een nieuw product.


RT Dutch maakt een aantal onjuiste conclusies

Op basis van een totaal verkeerde interpretatie van dit vonnis komt RT Dutch tot een aantal onjuiste conclusies. Zo heeft het Supreme Court niet geoordeeld dat “gevaccineerde mensen wereldwijd producten zijn” – er wordt met geen enkel woord over vaccins gerept – en zijn deze mensen niet al hun rechten verloren. Ook is het een onjuiste conclusie dat een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court wereldwijd geldig zou zijn.


Overigens klopt de link die RT Dutch legt met de ‘mRNA-vaccins’ die nu tegen ‘COVID-19’ worden gebruikt nog om andere redenen niet


COVID-19

COVID-19 is een verdienmodel dat industriële oorlogsproductiviteit genereert onder de Defense (Wartime) Productivity Act. De Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie.

De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, – met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten. De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering. Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar.

Ziekmakende virussen en besmettingen

Het bestaan van ziekmakende virussen is nog NOOIT wetenschappelijk onderbouwd aangetoond: er is nog NOOIT een ziekmakend virus geïsoleerd en er is nog NOOIT voldaan aan de Koch postulaten. Daarnaast zijn besmettingen nog NOOIT wetenschappelijk onderbouwd aangetoond. Integendeel. Via de pagina ‘Gezondheid en Welzijn‘ op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ kun je hier meer over studeren.


‘mRNA’, ‘DNA’, ‘vaccins’, ‘genen’, ‘cel-biologie’

Alle bovengenoemde concepten zijn aannames, die een achterhaalde onwetenschappelijke narrative volgen. Meer en meer wetenschappers ont-dekken de waarheid betreffende deze concepten en overschrijven deze met wetenschappelijke onderbouwingen. Zo heeft Dr. Harold Hillman boeken geschreven over ‘cel-biologie’. Dr. Stefan Lanka draagt op zijn eigen wijze bij. Zo ook Dr. Tom Cowan. Je vindt meer over hun bijdragen via voornoemde pagina ‘Gezondheid en Welzijn’ en de pagina ‘Zijn Spike-proteïnen de boosdoeners‘.

Voorbij het vaccinatie issue ‘wel / niet veilig´ en/of ‘wel / niet nodig’

Waarom ‘vaccinaties’ voor iets dat niet bestaat? Waarom behandelingen zoeken voor iets dat niet bestaat? Waarom maatregelen voor iets dat niet bestaat? Antwoorden op deze vragen vind je via voornoemde pagina’s op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.


Borstkanker en andere kankers en hun oorzakelijkheid

Vanuit de 5 biologische natuurwetten van German New Medicine weten we dat ‘kanker’ een biologisch programma is van het lichaam dat in werking komt na het ervaren van een plotseling emotioneel trauma. De grondlegger van German New Medicine is Dr. Ryke Hamer. Zijn inzichten worden, ondanks tegenwerking vanuit de pharmaceutische wereld, wereldwijd verder gebracht. Meer over German New Medicine via voornoemde pagina’s op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.

error: Please ask permission to administrator, thank you!